Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor levering van diensten en producten door ROM3D

ALGEMEEN

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en uitvoeringen van werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van (algemene) voorwaarden, hoe ook genaamd, van opdrachtgever.

2 Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever onze algemene voorwaarden en ontstaat een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden.

AANBIEDING EN OVEREENKOMST

3 Aanbiedingen voor werkzaamheden zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld. De aanbiedingen geschieden in het algemeen op basis van op het moment van aanbieden geldende tarieven en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

4 Opdrachtgever zal de door ROM3D uitgebrachte aanbiedingen met inbegrip van de daarin vervatte kennis en/of ideeën van ROM3D uitsluitend en alleen gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij het verlenen van de opdracht. Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op voorstellen tot wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van de opdracht.

5 Een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van diensten wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat de opdracht door ons is aanvaard.

INHOUD, UITVOERING EN OPLEVERING

6 De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de aanbieding of in de opdrachtbevestiging gegeven beschrijving van de werkzaamheden, benevens inclusief alle wijzigingen c.q. aanvullingen die naderhand in schriftelijk overleg zijn aangebracht.

7 De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in de aanbieding, schriftelijke bevestiging of anderszins vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks onmogelijk blijkt. Indien te voorzien is dat een uitvoeringstermijn wordt overschreden, zal ROM3D opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien de uitvoeringstermijn wordt overschreden, zal ROM3D met opdrachtgever een termijn vaststellen waarbinnen nakoming zal plaatsvinden. ROM3D zal nimmer door het enkele overschrijden van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Indien is overeengekomen dat de uitvoering van de werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, kan ROM3D de aanvang van de werkzaamheden voor een volgende fase uitstellen totdat opdrachtgever de prijs van de voorafgaande fase heeft betaald.

8 Overschrijding van de opleveringstermijnen – anders dan in gevallen van opzet of grove schuld van ROM3D – geeft opdrachtgever nimmer het recht om schadevergoeding van ons te vorderen of een korting op ons toekomende bedragen toe te passen.

9 Schade aan derden toegebracht ten gevolge van overschrijding van opleveringstermijnen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10 Met het aanvaarden van de opdracht verbindt ROM3D zich tot niet meer dan bij de uitvoering van de opdracht te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat.

11 ROM3D is niet verplicht met de opdracht een aanvang te maken voordat alle door opdrachtgever aan ROM3D ter beschikking te stellen stoffen, data of zaken daadwerkelijk in de overeengekomen vorm, aantallen en/of kwaliteit aan ROM3D ter beschikking zijn gesteld. Met de eventueel hierdoor veroorzaakte vertraging zal de in artikel 7 bedoelde termijn automatisch worden verlengd. 12 ROM3D zal opdrachtgever op de hoogte stellen van bij het onderzoek blijkende bijzonderheden, welke naar het oordeel van ROM3D van belang zijn voor opdrachtgever.

RAPPORTAGE

13 Alle door ROM3D verzamelde gegevens worden evenals adviezen en plankaarten digitaal gerapporteerd. De kosten voor stoffelijke producten of van meerdere adviezen, plankaarten en overige verslaglegging en het verzenden hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk in de aanbieding is opgenomen dat een ander aantal adviezen, plankaarten dan wel andere stoffelijke producten zal worden opgeleverd.

GEHEIMHOUDING

14 Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle kennis en ideeën van ROM3D waarvan hij ingevolge artikel 4 kennisneemt.

15 In het geval zulks bij het verlenen van de opdracht is overeengekomen, verplicht ROM3D zich tot geheimhouding van de naam van opdrachtgever en van het feit dat het onderzoek is verricht, gedurende een periode van maximaal twee jaar na de datum van de eindfactuur.

16 ROM3D verplicht zich tot geheimhouding van de eventuele onderzoekresultaten, behoudens voor zover het betreft rekenmethodes, programmatuur en experimentele werkwijzen waarvan de ontwikkeling niet direct met het geven van de opdracht is beoogd. Bij analyses of literatuurrecherches strekt de verplichting tot geheimhouding zich niet verder uit dan tot de uitslag van de verrichte analyse, meting of recherche. Tenzij bij het verlenen van de opdracht anders is overeengekomen, duurt de geheimhoudingsverplichting van ROM3D voort tot de datum van de eindfactuur van de opdracht of de datum van het eindrapport indien dit eerder wordt geleverd.

17 Voor informatie van opdrachtgever waarvan ROM3D bij de uitvoering van de opdracht kennisneemt en die door opdrachtgever uitdrukkelijk als geheim te houden is gekenmerkt, geldt een geheimhoudingsverplichting van ROM3D. Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing op: — informatie welke reeds in het bezit is van ROM3D op het moment dat de informatie aan ROM3D wordt medegedeeld; — informatie welke van algemene bekendheid is c.q. wordt, zonder dat dit het gevolg is van enig verwijtbaar handelen of nalaten van ROM3D; — informatie welke op rechtmatige wijze door ROM3D wordt verkregen van een derde, dan wel uit eigen onderzoek van ROM3D, zonder dat daarbij op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van de geheime informatie. 

18 Indien als gevolg van het door opdrachtgever bekend maken van onderzoekresultaten misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit ROM3D van de verplichting tot geheimhouding in de mate die ROM3D redelijkerwijs nodig heeft om tegenover derden toelichting op de onderzoekresultaten te verschaffen.

19 De geheimhoudingsplicht van ROM3D geldt niet in zover ROM3D ernstig gevaar voor personen of goederen constateert. In het laatste geval treedt ROM3D, indien mogelijk, in overleg met de opdrachtgever, alvorens de gevaartoestand mede te delen aan degenen wier persoon of goed wordt bedreigd en/of de bevoegde autoriteiten.

20 Voor het inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht is toestemming van opdrachtgever vereist, indien en voor zover daardoor voorzienbaar risico met betrekking tot geheimhouding optreedt.

21 Slechts indien dit bij het aangaan van de opdracht schriftelijk is overeengekomen, is ROM3D gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zich te onthouden van het aanvaarden van opdrachten van derden op het gebied van de opdracht.

RECHTEN OP RESULTATEN

22 De opdrachtgever heeft het normale gebruiksrecht van de onderzoekresultaten. Dit recht van opdrachtgever is exclusief gedurende de periode waarin ROM3D overeenkomstig artikel 16 tot geheimhouding is verplicht. Gedurende bedoelde geheimhoudingsperiode heeft ROM3D het recht de onderzoekresultaten voor zichzelf te gebruiken. Na afloop van de bedoelde geheimhoudingsperiode heeft ROM3D het recht de onderzoeksresultaten ook ten behoeve van derden te gebruiken en door derden te laten gebruiken.

23 ROM3D heeft het recht voor zichzelf te gebruiken en/of voor en/of door derden te laten gebruiken: a. de kennis en ervaring bij ROM3D aanwezig bij het aanvaarden van de opdracht; b. buiten het gebied van de opdracht, de kennis en ervaring, door de uitvoering van de opdracht verkregen; c. rekenmethoden, programmatuur en experimentele werkwijzen, voortgekomen uit de uitvoering van de opdracht, voor zover de ontwikkeling daarvan niet direct met het geven van de opdracht is beoogd.

24 Rapporten, plankaarten en andere stoffelijke zaken, waarin de opgedragen werkzaamheden resulteren, komen toe aan c.q. zijn eigendom van opdrachtgever, behoudens auteursrecht van ROM3D.

OPENBAARMAKING

25 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROM3D is het opdrachtgever niet toegestaan: a. een door ROM3D uitgebracht rapport geheel te publiceren of op andere wijze openbaar te doen maken. Onder openbaar maken wordt mede verstaan het ter inzage geven aan derden; b. een door ROM3D uitgebracht rapport geheel of gedeeltelijk te doen gebruiken ten behoeve van het instellen van claims, voor het voeren van gerechtelijke procedures, voor reclame of antireclame en ten behoeve van werving in meer algemene zin; c. de naam van ROM3D, in welke verbinding dan ook, te gebruiken bij het openbaar maken van een deel of gedeelten van een door ROM3D uitgebracht rapport en/of voor één of meer van de sub b. genoemde doeleinden.

GARANTIES

26 ROM3D stelt zich verplicht om de inspanningen te leveren die behoren bij de in de opdrachtbevestiging of aanbieding beschreven werkzaamheden. Indien dit advisering betreft is ROM3D niet aansprakelijk voor het al dan niet of gedeeltelijk bereiken van het resultaat ten behoeve waarvan het advies werd geleverd.

27 ROM3D is niet aansprakelijk voor conclusies die anderen verbinden aan door ROM3D verstrekte gegevens.

28 Gerapporteerde gegevens en in het bijzonder die van bijkomende werkzaamheden, mogen slechts worden gehanteerd voor het doel waarvoor zij volgens de in de opdracht beschreven werkzaamheden zijn verzameld. Het gebruiken van gegevens door opdrachtgever of derden voor andere doeleinden, geschiedt voor risico van de gebruiker.

29 Op de werkzaamheden die door ons verricht worden is de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en Adviserend Ingenieurs (R.V.O.I) van toepassing, zoals die luidt op het moment dat de opdracht wordt verstrekt.

DIVERSEN

30 Bij werkzaamheden in verband met de opdracht op het terrein van opdrachtgever zal opdrachtgever, indien ROM3D daar tijdig om verzoekt, hulppersoneel en hulpwerktuigen kosteloos ter beschikking van ROM3D stellen.

31 In geval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn of nietig mochten worden verklaard, blijft de overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden voor het overige ongewijzigd in stand. In geval zich het hiervoor beschreven geval voordoet, zal in de plaats van de nietige bepalingen (een) bepaling(en) treden, die deze wat betreft inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benader(t)(en), zonder aan nietigheid te lijden.

PRIJS EN BETALING

32Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, worden bijkomende werkzaamheden apart in rekening gebracht.

33 Tenzij in onze schriftelijke bevestiging anders is vermeld, dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan in een Nederlands wettig betaalmiddel. Indien opdrachtgever deze betalingstermijn overschrijdt, is ROM3D gerechtigd naast het verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen als ook alle kosten van invordering. Betalingen dienen te geschieden op de bankrekening die vermeld staat op de opdrachtbevestiging en de factuur.

34 ROM3D behoudt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden. ROM3D kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen.

AANSPRAKELIJKHEID

35 Voor zover de R.V.O.I. van toepassing is op onze werkzaamheden geldt de daarin vervatte aansprakelijkheid.

OVERMACHT

36 Niet verwijtbare tekortkomingen van ROM3D in de nakoming van de overeenkomst (overmacht), die opdrachtgever geen recht geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding zijn onder andere maar niet uitsluitend: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperkingen of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas aardolieproducten of andere middelen tot energie opwekking, brand, machinebreuk of andere ongevallen, stakingen uitsluitingen, acties van vakbonden.

37 In geval van faillissement dan wel (voorlopige) surseance van betaling van de opdrachtgever is de prijs van de opdracht ineens en met onmiddellijke ingang opeisbaar.

OVERDRACHT

38 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROM3D, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

GESCHILLEN

39 Voor zover de R.V.O.I. van toepassing is op onze werkzaamheden worden geschillen behandeld overeenkomstig de in de R.V.O.I. gestelde procedure. 40 Op andere geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede

Handelsregister KvK 74965859

BTW: NL8600 90 413 B01

IBAN: NL 02 RABO 0131 7373 68

ROM3D | Dorsthorst 1a | 7217 PH Harfsen

T 0573-460634 | M 06-41558041

E info@ROM3D.nl | I www.ROM3D.nl

Versie – 3 maart 2020.