Naar één Twentse aanpak voor groenblauwe dooradering

Vertegenwoordigers van Twentse gemeenten, waterschappen en organisaties hebben op 18 januari het plan Twente Bloeit aangeboden aan gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. Twente Bloeit voorziet in een samenhangende Twentse aanpak voor groenblauwe dooradering in Twente. Dit is een kans om gebiedsgericht de biodiversiteit te verbeteren en bijdragen te leveren aan de grote opgaven van stikstof, water en klimaat. Voor de financiering en organisatie hiervan is een gebiedsfonds en één Twents loket nodig.

Twente bloeit is een initiatief van de werkgroep biodiversiteit van Groene Metropool Twente samen met de gemeenten uit Noordoost-Twente. Samen met veertien Twentse gemeenten, Waterschap Vechtstromen, Landschap Overijssel en provincie Overijssel heeft ROM3D een inventarisatie gedaan naar een samenhangende Twentse aanpak van de grote maatschappelijke opgaven van biodiversiteit, stikstof, klimaat en water. Het belangrijkste advies dat uit de inventarisatie kwam was: hou het simpel. Er is behoefte aan één Twents aanspreekpunt voor maatregelen ten aanzien van groenblauwe dooradering, zodat boeren en andere grondeigenaren niet meer hoeven te shoppen langs diverse loketten. ROM3D werkte hierbij samen met Marb Consultancy.

 Twente bloeit is gericht op drie doelen:

  1. Eén samenhangende en gebiedsgerichte Twentse aanpak van groenblauwe dooradering.
  2. Versterking van de basiskwaliteit natuur en bijdragen aan andere maatschappelijke opgaven, zoals stikstof, waterdoelen en klimaat via aanleg en beheer van hoogkwalitatieve groenblauwe dooradering.
  3. Organisatie en financiering van aanleg en beheer van groenblauwe dooradering via een gebiedsfonds en één aanspreekpunt voor coördinatie.

Het streven naar 10% hoogkwalitatieve groenblauwe dooradering staat centraal. Grondeigenaren worden tot 2050 beloond voor aanleg en beheer van landschapselementen vanuit een op te richten Twents gebiedsfonds. Financiering hiervoor wordt gezocht uit bijdragen van het Rijk, provincie Overijssel, Twentse overheden, het lokale bedrijfsleven en via de agroketen. Het gebiedsfonds moet zorgen voor één Twentse aanpak en één Twents aanspreekpunt voor de organisatie en beloning van aanleg en beheer van groenblauwe dooradering. Boeren en andere grondeigenaren krijgen uit het gebiedsfonds een beloning, zodat ze via een stapeling van inkomsten uit de markt en subsidies tot 2050 meer zekerheid krijgen over hun bedrijfsvoering.

Met het streven naar 10% groenblauwe dooradering in 2050 draagt Twente Bloeit bij aan actuele maatschappelijke opgaven van biodiversiteit, stikstof, klimaat en water.

Met het streven naar 10% groenblauwe dooradering in 2050 draagt Twente Bloeit niet alleen bij aan de versterking van de biodiversiteit, maar ook aan de actuele maatschappelijke opgaven van stikstof, klimaat en water. Groenblauwe dooradering is voor al die maatschappelijke opgaven een kansrijke maatregel. Wetenschappers stellen dat 10% groenblauwe dooradering zorgt voor een goede kwaliteit van de natuur. Het doel wordt ook genoemd in de Europese Biodiversity Strategy, het startdocument van het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het Fundament van de Overijsselse omgevingsvisie en het Aanvalsplan Landschapselementen. Groenblauwe dooradering sluit ook goed aan bij het veelal kleinschalige Twentse landschap.

Twente Bloeit wil ervoor zorgen dat er één samenhangende Twentse aanpak voor de groenblauwe dooradering komt. De resultaten van de inventarisatie zijn in oktober en november gepresenteerd aan ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van Groene Twente Metropool Twente en de Noordoost-Twentse gemeenten. De belangrijkste boodschap die zij meegaven, was om vooral niets nieuws te verzinnen maar juist aan te sluiten bij de bestaande initiatieven. Tijdens de inventarisatie zijn daarvoor ook inleidende gesprekken gehouden met partijen die al bezig zijn met vergelijkbare plannen.