Werken aan de toekomst van de landbouw

De Nederlandse landbouwsector staat voor een aantal ingrijpende veranderingen door maatschappelijke opgaven van stikstof, biodiversiteit, klimaat, energie en water. Dit leidt tot grote onzekerheid bij veel agrarische ondernemers. ROM3D werkt op diverse locaties in Nederland aan projecten die de landbouwsector en de daarbij lokaal betrokken partijen ondersteunen in het zoeken naar toekomstplannen met bij de lokale boeren passende bedrijfsvoering en verdienmodellen. In volgende nieuwsbrieven zullen we meer in detail over de resultaten berichten.

Salland Loont

In Salland werken we met Sallandse boeren en landeigenaren aan een nieuw dienstensysteem voor boeren. Maatschappelijke opgaven voor stikstof, biodiversiteit, klimaat en water worden via gebiedsplannen vertaald naar concrete doelen en maatregelen op het niveau van de agrarische bedrijfsvoering. De uitvoering en beloning voor maatschappelijke diensten wordt via de gebiedsorganisatie Salland Loont georganiseerd. Dit doen we samen met Marb Consultancy in opdracht van Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel, Stichting IJssellandschap, Stichting Kostbaar Salland en Stichting Landschap Overijssel.

Landbouwperspectief Boerenraad Salland

De Boerenraad is opgericht om als boeren gezamenlijk een plan te maken voor de aanpak van het stikstofprobleem. Via workshops en gesprekken met boeren hebben we in kaart gebracht welke aanpak en maatregelen zij zinvol en haalbaar vinden voor dit probleem. Salland Loont vormt hierbij een belangrijke basis. Met het landbouwperspectief willen de boeren een gezamenlijke visie uitdragen om vanuit de eigen kracht met een oplossing voor het stikstofprobleem te komen.

Bloeiend Twente

In het project Bloeiend Twente brengen we vraag en aanbod van ecodiensten van boeren in kaart. Uitgangspunt is dat deze ecodiensten vooral gericht is op de Basiskwaliteit Natuur, dat wil zeggen op het behoud van basale ecologische randvoorwaarden voor gewone planten- en diersoorten. Uiteindelijk doel is om voor heel Twente een strategie te ontwikkelen om vraag en aanbod van ecodiensten te organiseren. Dit doen we in opdracht van zestien Twentse gemeentes, Waterschap Vechtstromen, Landschap Overijssel en Groene Kennispoort Twente.

Landbouwvisie Haarlemmermeer

De Haarlemmermeer is een landbouwgebied met toplandbouw onder zeer hoge stedelijke druk. Een aanzienlijk deel van de landbouwgrond moet mogelijk in de toekomst plaatsmaken voor woningen, bedrijventerreinen, zonnevelden, groengebieden en infrastructuur. Op basis van diverse bijeenkomsten met boeren en andere partijen hebben we aanbevelingen gedaan hoe de landbouw als voedselproducent en drager van het landschap ook in de toekomst een belangrijke rol kan blijven spelen.