Privacybeleid

Privacy Statement ROM3D

Dit is het Privacy Statement van Rom3D. Om je goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Rom3D jouw persoonsgegevens. Rom3D acht een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens van groot belang. Jouw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat je gegevens bij Rom3D veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

PERSOONSGEGEVENS

Waarom heeft Rom3D een Privacy Statement? Je kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, voor welke doeleinden, wie de gegevens mag inzien, hoe wij de gegevens bewaren, aan wie wij de gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen. Op alle persoonsgegevens die Rom3D van jou (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt is het Privacy Statement van toepassing.

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat ben jij. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres, burgerservicenummer (BSN) en bankrekeningnummer. Dit soort gegevens verkrijgen wij van je als je bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als je de website en apps van Rom3D bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie. Op het moment dat jouw persoonsgegevens door jezelf of door een derde met Rom3D worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Rom3D van je (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Rom3D persoonsgegevens? Van alle personen met wie wij contact hebben, of die de websites of apps van Rom3D bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van Rom3D. Belangrijk: als je als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent je volgens de geldende wetgeving verplicht om de medewerkers hierover te informeren. Je kunt dit Privacy Statement aan de medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Rom3D omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens? De verantwoordelijke voor het verwerken van je persoonsgegevens is Rom3D, gevestigd aan de Dorshorst 1A te Harfsen. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt Rom3D je persoonsgegevens? Rom3D mag enkel persoonsgegevens verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn: — jouw toestemming — de verwerking van je gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst — de verwerking van je gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen — de verwerking van je gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van jouw gezondheid en — de verwerking van je gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Rom3D waarbij jouw belang niet prevaleert. Rom3D verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van haar zakelijke activiteiten. Als bureau verwerken wij persoonsgegevens om ons bedrijf te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren voor en door onze klanten.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens De regels over het beschermen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Wanneer je van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heb je het recht om een klacht in te dienen bij Rom3D en de AP. De contactgegevens vind je onderaan het Privacy Statement.

Je gegevens zijn veilig
Om jouw privacy en de vertrouwelijkheid van je gegevens te beschermen, treft Rom3D passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. We hebben een beveiligingsbeleid en treffen technische en organisatorische maatregelen, onder meer met betrekking tot toegang tot de systemen en specifieke activiteiten, en wachtwoorden. De systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen, zijn enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat zij toegang hebben.

Melden van incidenten (datalek) Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op jouw persoonsgegevens mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we je dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk We gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Rom3D is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook eveneens voor derden die door Rom3D zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld of benoemd om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in jouw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we jouw gegevens? Rom3D bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. De bewaartermijnen staan vermeld in ons register van verwerkingen.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer je ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Rom3D kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent Rom3D haar medewerking.

Doorgeven van gegevens naar landen buiten de Europese Unie Rom3D zal jouw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer je een verklaring hebt getekend waarin je toestemming geeft voor de doorgifte.

Contact met Rom3D
Contacten tussen jou en Rom3D verlopen telefonisch, via webformulieren, e-mail of social media. Persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening. Bijvoorbeeld om je vragen te beantwoorden, je op de hoogte te houden van nieuws of wijzigingen in onze producten of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bellen met Rom3D Als je met ons belt of wij met jou, maken we geen geluidsopnames van het telefoongesprek.

Gebruik van de websites of apps van Rom3D Als je onze websites bezoekt of een van onze apps gebruikt, registreren we een aantal gegevens. Zoals jouw unieke apparaat-ID, locatiegegevens, wat je hebt gedaan op onze website of apps en hoe lang je bezoek duurde. Met deze informatie kunnen we de indeling van onze websites en apps verder optimaliseren en de inhoud zo goed mogelijk afstemmen op onze bezoekers. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Hier heeft Rom3D geen invloed op.

JOUW RECHTEN

Recht op informatie en inzage in jouw gegevens Heb je een relatie met Rom3D en wil je zien welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van het ‘Recht van inzage’. We verzoeken je wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens je graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie Je hebt het recht om gegevens te rectificeren als je gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als de gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. Wij zullen de derde(n) die gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, je bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer de gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking Ook heb je recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij je persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien je van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens door Rom3D onrechtmatig is.

Recht van bezwaar Tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door Rom3D kan je bezwaar maken indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer je niet wilt dat wij je persoonsgegevens gebruiken om persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit Wanneer je zelf jouw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt heb je in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij jouw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan jou zullen verstrekken, wanneer je ons daarom verzoekt.

Hoe kan je jouw rechten uitoefenen? Als je gebruik wenst te maken van je rechten, kunt je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van je naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op jouw verzoek. Wij vragen je je te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over dit privacy statement
Rom3D kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 12 november 2018. De meest recente versie vind je altijd op Rom3d.nl.

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:
Rom3D Dorshorst 1A 7217 PH Harfsen 0573-460634
Rik.Oldeloohuis@rom3D.nl – onder vermelding van AVG Rik Olde Loohuis, directeur / kwaliteitsfunctionaris

Autoriteit Persoonsgegevens Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag 0900-2001201