Landbouwvisie Haarlemmermeer

Landbouw -
Opdrachtgevers
  • Gemeente Haarlemmermeer
  • Agrarisch gebied van de Haarlemmermeer
  • i.s.m LTO Haarlemmermeer en Optifield / Jaap de Vink

Aanleiding

Gemeente Haarlemmermeer werkt aan een ruimtelijke visie op de toekomst van de polder. De agrarische sector heeft in het polderlandschap van de Haarlemmermeer een belangrijke rol. Enerzijds als economische factor als basis voor de agroketen in de regio en anderzijds als de vormgever van  het gewaardeerde polderlandschap.

Aanpak

De Haarlemmermeer is een gebied met goede landbouwgrond. Er is akkerbouw, tuinbouw zowel onder glas als in de open grond en veehouderij. Voor de gemeente zijn de trends in de verschillende sectoren in beeld gebracht en daarmee de uitgangssituatie voor de land- en tuinbouw naar de toekomst toe. Met de sector wil men in gesprek over de koers richting de toekomst. Waar liggen de kansen en bedreigingen en hoe kunnen ondernemers en gemeente ervoor zorgen dat de agrosector in het gebied een bloeiende toekomst tegemoet kan gaan?

Resultaat

Het eerste resultaat is een rapportage met trends en ontwikkelingen van de diverse deelsectoren als basis voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Daarnaast is er een open procesaanpak opgezet met LTO en individuele agrariërs om te verkennen hoe samen richting de toekomst kan worden gewerkt in een sterk dynamisch speelveld met grote grondclaims vanuit verstedelijking, energietransitie en de wens tot circulaire landbouw en met een veranderend speelveld qua economie, technologie en voorziening van arbeidskrachten.