Regionale Energiestrategieën Gelderland

Energie - Wind
Opdrachtgevers
  • Provincie Gelderland
  • regio’s Cleantech en Noord-Veluwe
  • Partners: Abe Veenstra landschapsarchitect / Van Paridon x De Groot / Ruimte Atelier

Aanleiding

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere regio met een plan komt, waarin staat hoe de regio invulling wil geven aan de energiedoelstellingen voor 2030. In een samenwerking tussen regionale partijen (overheden en maatschappelijke partijen) worden in de RES keuzes gemaakt voor opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Provincie Gelderland heeft aangeboden de regio’s met zgn. Ruimte Ateliers ondersteunen bij de keuzes voor grootschalige grondgebonden opwek. ROM3D met haar samenwerkingspartners is één van de drie consortia die hieraan gedurende 2019-2020 heeft gewerkt.

Aanpak

Bij aanvang van de RES was dit voor veel stakeholders nog een ‘ver van mijn bed show’. ROM3D heeft ingezet op het inzichtelijk maken van de opgave en om nauw aan te sluiten bij de waarden en kansen die ‘de regio’ zelf belangrijk vindt. In de ateliers is daarom ingezoomd op locale waarden en veel met uitgewerkte voorbeelden gewerkt om concept, bouwstenen en denklijnen met een brede groep stakeholders bespreekbaar te maken. Voor de meer strategische keuzen zijn 3D-visualisaties ingezet om de effecten zichtbaar te maken.

Resultaat

In een serie regionale en gemeentelijke ateliers zijn waarden ophaald en kansen op kaart gezet. De strategische keuzes die daaruit afgeleid zijn, zijn inzichtelijk gemaakt. Uiteindelijk is toegewerkt naar een aantal zoekgebieden op kaart, die onderdeel zullen worden van het concept bod van de regio.