Uitvoeringsplan Weidevogels Binnenveld

Landbouw - Natuur
Opdrachtgevers
  • Stuurgroep Weidevogels Binnenveld
  • (ANV, weidevogelwerkgroepen, gemeenten Ede, Wageningen, Veenendaal, Rhenen)
  • Het Binnenveld tussen Ede, Wageningen, Rhenen en Veenendaal
  • I.s.m. ANV en weidevogelvrijwilligers en circa 30 boeren

Aanleiding

Het Binnenveld is een gebied waar van oudsher veel weidevogels voorkomen. Tien jaar geleden is een weidevogelplan gemaakt op basis waarvan de afgelopen jaren vergoedingen aan de boeren zijn uitbetaald om goed weidevogelbeheer te stimuleren. In het gebied is van alles veranderd, zoals verstedelijking, nieuwe natuurontwikkeling, veranderingen in de landbouw en grotere recreatiedruk. Daarom is er behoefte aan een nieuw weidevogelplan voor de komende tien jaar.

Aanpak

Op basis van kaarten, feiten en cijfers zijn de ontwikkelingen in het gebied in kaart gebracht. De weidevogelpopulatie lijkt redelijk stabiel in tegenstelling tot landelijke tendensen. Met groepjes boeren is per deelgebied besproken welke mogelijkheden binnen hun bedrijfsvoering zij zien en hebben om verdere verbeteringen aan het weidevogelbiotoop aan te brengen. Hetzelfde is gedaan met een aantal terreinbeherende organisaties.

Resultaat

Het resultaat is een nieuw weidevogelplan waarin aangegeven is hoe het weidevogelbeheer de komende tien jaar verder versterkt kan worden. Kernpunt is dat er in het centrale deel van het Binnenveld kans is voor ontwikkeling van een sterk weidevogelgebied. Een weidevogelkansgebied waar grutto, tureluur, wulp en kievit vertegenwoordigd zijn. Van belang is om dit gebied open te houden of nog opener te maken door bomen en bosjes gericht te kappen en te beheren, om het gebied kletsnat te houden en om in het boerenland naast legselbeheer ook meer kruidenrijk grasland in de vorm van stroken langs de slootkanten te realiseren. Het vrijhouden van dit gebied van negatieve ontwikkelingen zoals wind- en zonne-initiatieven en verstedelijking is ook van belang. Naast het centrale deel zijn er verspreid door het gebied een aantal satellietgebieden waar vooral kievit het naar haar zin heeft. Dit gaat vooral om maisakkers als broedgebied en nabijgelegen – beweid – grasland of natte natuurterreintjes.