Verkenning Zon op daken

Energie - Zon
Privé: Nicoline van der Windt
‭0573 46 06 34‬

Opdrachtgevers
Provincie Gelderland, RES regio Noord-Veluwe; uitgevoerd i.s.m. Witteveen+Bos en Ruimte Atelier

Aanleiding

In de RES regio Noord-Veluwe is groot draagvlak voor het realiseren van zon op daken. Omdat het in deze regio lastig is om op grote schaal meer windmolens te ontwikkelen en men landbouwgrond zoveel mogelijk wil ontzien, is de ambitie voor zon op dak groot. In deze verkenning zijn we ingezoomd op de beschikbare daken in de regio en op de knelpunten die spelen, om zo meer grip te krijgen op hoe de potentie voor zon op dak kan worden benut.

Aanpak

ROM3D heeft samen met Witteveen+Bos en Ruimte Atelier nadere verkenningen uitgevoerd naar zon op daken van bedrijven, maatschappelijk vastgoed, agrarisch vastgoed en recreatiefuncties. Er zijn analyses gemaakt van de verdeling van dakoppervlak over de verschillende gebruikersgroepen en de ruimtelijke spreiding over de regio. Samen met gemeenten, netbeheerder, stakeholders en praktijkmensen hebben we in een aantal werksessies gesproken over knelpunten en oplossingsrichtingen. Het thema zon op dak is in zijn volle breedte verkend.

Resultaat

In de verkenning geven we inzicht in de potentie voor zon op daken. Om deze potentie te kunnen benutten, is het van belang om ook voor zon op dak te kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak. Op het niveau van de regio vraagt dit om afstemming tussen gemeenten en netbeheerder.  Het vraagt ook om te kiezen voor gebieden die prioriteit krijgen en welke op wat langere termijn aan de beurt zijn voor ontwikkeling. Met deze prioritaire gebieden kunnen de gemeenten vervolgens aan de slag via een gebiedsgerichte programmatische aanpak. Hiermee nemen de gemeenten de verantwoordelijkheid op zich in deze gebieden zon op dak te stimuleren. De netbeheerder kan op basis hiervan haar planning maken voor aanpassing van het elektriciteitsnetwerk. Op deze manier kan de grootste potentie tegen de laagste maatschappelijke kosten worden benut.

In regio Noord Veluwe blijkt dat de doelstelling voor zon op dak (195 mln kWh in 203o) gehaald kan worden als de ruim 500 grootste panden van zonnepanelen worden voorzien. Per gemeente komt dat neer gemiddeld 15 panden per jaar. De opgave voor zon op dak is op die manier behapbaar.

Klik hier voor de verkenning